پنل استاندارد
پنل ویژه
پنل پایه

طراحی وب سایت معمولی- پنل استاندارد

10,000,000 ریال
به صورت یک بار

طراحی وب سایت معمولی- پنل ویژه

15,000,000 ریال
به صورت یک بار

طراحی وب سایت معمولی- پنل پایه

5,000,000 ریال
به صورت یک بار