ارسال 60 هزار ایمیل

مدت زمان 8 روز کاری

ارسال 120 هزار ایمیل

مدت زمان 9 روز کاری

ارسال 240 هزار ایمیل

مدت زمان 16 روز کاری

ارسال 480 هزار ایمیل

مدت زمان 16 روز کاری

ارسال یک میلیون ایمیل

مدت زمان 30 روز کاری

ارسال 2.5 میلیون ایمیل

مدت زمان 40 روز کاری